Ne podupirite klimu straha! Branite pravo na priziv savjesti!

PETICIJA POVERENICI ZA LJUDSKA PRAVA VIJEĆA EUROPE

 

Ne podupirite klimu straha! Branite pravo na priziv savjesti!

05.000
  3.383
 
3.383 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 5.000 potpisa.

Ne podupirite klimu straha! Branite pravo na priziv savjesti!

foto: COE, snimak ekrana /montaža CitizenGO


Među napadima koji su uslijedili ovih dana na temeljno ljudsko pravo na priziv savjesti, nakon objave vijesti koja se ubrzo ispostavila kao lažna - kako je u Dubrovačkoj bolnici učinjen pobačaj bez anestezije zbog priziva savjesti - ističe se onaj Povjerenice za ljudska prava Vijeća Europe, Dunje Mijatović koja je lažnu vijest podijelila na svom službenom Twitter profilu.

Ovo nije prvi puta da kao Povjerenica za ljudska prava izdvaja temeljno ljudsko pravo na priziv savjesti kao problematično. Učinila je to nedavno u svom obraćanju povodom Međunarodnog dana žena kojeg u cijelosti možete pročitati (na engleskom, ruskom i francuskom jeziku) na službenoj stranici Vijeća Europe.

Tom je prilikom temeljno ljudsko pravo na priziv savjesti istaknula kao “ozbiljnu prepreku” (ostvarivanju “reproduktivnih prava” žena op.a.).

Dunja Matijević, državljanka Bosne i Hercegovine, na svoju je funkciju izabrana 1. travnja 2018. uz podršku svih razina vlasti Bosne i Hercegovine.

Napadi na priziv savjesti medicinskih djelatnika i shvaćanje liječnika kao pukih pružatelja usluga koji svoj liječnički poziv i svoju savjest trebaju staviti po strani kako bi ispunili nečije subjektivne želje su nevjerojatni! Tako shvaćene liječnike bi sutra mogli bolje zamijeniti roboti!

Ne smijemo zaboraviti, u Hrvatskoj, se svaka druga primalja boji pozvati na priziv savjesti, zbog straha za posao, a slične vijesti stižu i iz drugih europskih zemalja.

Nitko ne smije biti prisiljen oduzeti tuđi život ili mu naškoditi.

Uloga povjerenika za ljudska prava je braniti temeljna ljudska prava, a ne promovirati ideologije koje gaze slobodu i dostojanstvo pojedinaca.

Pišite povjerenici za ljudska prava Vijeća Europe i podsjetite je kako je priziv savjesti temeljno i neotuđivo ljudsko pravo.

Tražite da brani temeljna ljudska prava, da brani pravo na priziv savjesti. 


Počitajte prijevod peticije na hrvatski:

Prima: gđa Dunja Mijatović, Povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe

Kopija: g Thorbjørn Jagland, Glavni tajnik Vijeća Europe, gđa Gabriella Battaini-Dragoni, zamjenica Glavnog tajnika Vijeća Europe

 

Poštovana gđo Mijatović,

izjava koju ste dali povodom Međunarodnog dana žena 2019. izazvala je ozbiljnu zabrinutost.

U toj izjavi temeljno ljudsko pravo na prigovor savjesti nazivate "ozbiljnom preprekom".

Nakon toga, na svom ste službenom Twitter profilu podijelili, kako se ubrzo pokazalo, lažnu vijesti o tome kako je jednoj ženi u hrvatskoj bolnici pobačaj učinjen bez anestezije zbog krivice prigovora savjesti medicinskog osoblja. To je opovrgnula i inspekcija Ministarstva zdravlja i neovisno istraživačko novinarstvo:

https://vijesti.rtl.hr/regional/dubrovacki-dnevnik/3420931/kiretaza-na-zivo-u-dubrovniku-ispostavilo-se -da-JE-Price-IPAK-drugacija /

Ova lažna vijest je još uvijek istaknuta na vašem Twitter profilu. Pozivamo vas kao povjerenicu za ljudska prava da povučete ovu lažnu vijest i budite oprezniji u širenju takvih vijesti, osobito kada se radi o temeljnim ljudskim pravima. 

Upravo je ta lažna vijest pokrenula niz javnih napada na prigovarače savjesti, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Vaš stav u tom pogledu, konkretno izražen u vašoj poruci za međunarodni Dan žena, izazva veliku zabrinutost i ponukao nas da pošaljemo ovaj apel. 

Prigovor savjesti temeljno je ljudsko pravo. Ono prethodi našoj civilizaciji a snažno je potvrđeno kao temelj za modernu teoriju ljudskih prava.

Suđenja Nürnbergu ne bi bila moguća bez jasno utvrđenih načela - Principa međunarodnog prava. Ovdje Vam skrećemo pozornost, osobito na princip br. 4: 

"Činjenica da je osoba postupala po nalogu svoje vlade ili nadređenog ne oslobađa ga odgovornosti prema međunarodnom pravu, pod uvjetom da mu je, u stvari, bio moguć moralni izbor."

Najveći zločinci u povijesti ne bi mogli biti izvedeni pred sud bez ovog načela jer su djelovali u skladu sa zakonom svoje zemlje dok su činili najstrašnije zločine. To razdoblje također je tamna mrlja na časnoj povijesti medicinske struke.

Na temelju tog načela, Opća deklaracija o ljudskim pravima potvrdila je prigovor savjesti kao temeljno ljudsko pravo te je postalo jedan od stupova modernog zakonodavnog okvira kao afirmiranje slobode i odgovornosti svakog pojedinca za vlastite moralne čine iznad i izvan bilo kojeg državnog zakona ili naredbe nadređenog.

Stoga se prigovor savjesti ne može unaprijed odrediti jer se sama savjest ne može unaprijed odrediti. To bi bilo neprihvatljivo uplitanje u slobodu svakog pojedinca. Zato pravo na prigovor savjesti uvijek mora ostati implicitno.

Činjenica da zakoni priznaju prigovor savjesti ne može se tumačiti tako da je sam prigovor savjesti pravo koje daje zakon. To je univerzalno i temeljno ljudsko pravo.

Ako bi prigovor savjesti bio reguliran i određen zakonom, onda više ne bi bio individualno pravo, nego kolektivno pravo. A kada se temeljno ljudsko pravo svede na kolektivno pravo, to rezultira podvrgavanjem slabijih pojedinaca jačim.

Čujemo argument da pravo na prigovor savjesti ne treba ići protiv zakona i drugih prava. To je u osnovi pogrešno, jer u samoj naravi prigovora savjesti piše da se protivi nekom postojećem zakonu i pravu koje je iz zakona proizlazi.

Prigovor savjesti se, dakle, ne vrednuje u odnosu na bilo koje drugo pravo, nego na vrijednost koju prigovarač savjesti brani. A kada raspravljamo o pobačaju (ali isto se može reći za eutanaziju i druge štetne postupke), vrijednost koja je zaštićena je sam život. Stoga se prigovor savjesti sam opravdava.

Znak je duboko tiranske države ili upravljačkog tijela prisiliti nekoga da učini nešto za što vjeruje da je duboko nemoralno, osobito kada je ta nemoralna praksa lako dostupna drugdje.

To što u svojoj izjavi izdvajate prigovarače savjesti kao problem posebno je zabrinjavajuće kada dobivamo izvješća iz raznih europskih zemalja o sve većem pritisku na medicinsku struku i druge zdravstvene radnike da se odreknu tog temeljnog prava. Mnogi zdravstveni radnici ne ostvaruju to temeljno pravo jer se boje profesionalnih i socijalnih posljedica. Boje se izgubiti posao.

Zakon dopušta pobačaj u većini europskih zemalja.

No, jedna je stvar tolerirati u ime pluralističkog društva činjenicu da postoji zakon koji dopušta pobačaj, a sasvim druga je prisiliti nekoga da taj zakon provodi protiv svoje savjesti. To više nije pluralizam. To je totalitarni sustav.

Nitko ne smije biti prisiljen oduzeti ljudski život ili naškoditi drugoj osobi.

Očekujemo da vi, kao povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava, shvatite argument koji smo vam izložilli, koji ima ozbiljne i dalekosežne posljedice u trenutnoj klimi u kojoj je sloboda savjesti pod progonom.

Očekujemo da postupite u najboljem interesu svih europskih građana imajući pri tom u vidu hijerarhiju ljudskih prava. Molimo vas da radite na okončanju klime progona prigovora savjesti.

S poštovanjem

 


+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

Respect fundamental right to conscientious objection

TO: Council of Europe Commissioner for Human Rights, Mrs. Dunja Mijatović

CC: Mr Thorbjørn Jagland, Council of Europe Secretary General , Mrs Gabriella Battaini-Dragoni, Council of Europe Deputy Secretary General

Dear Mrs. Mijatović,

The statement you have issued on the occasion of International Women’s Day 2019 has raised some grave concerns.

In your statement, you refer to fundamental human right on conscientious objection as a “serious barrier”.

Following this, in a statement in the tweet from your official account, you shared what quickly was proven to be fake news about a woman in a Croatian hospital undergoing abortion without anesthesia that blamed this on the conscientious objection of the medical staff. This was since proven false by both an inspection of the Ministry of Health and independent investigative journalism:

https://vijesti.rtl.hr/regional/dubrovacki-dnevnik/3420931/kiretaza-na-zivo-u-dubrovniku-ispostavilo-se-da-je-prica-ipak-drugacija/

This fake news is still prominent on your Twitter account. We urge you as Commissioner for human rights to retract this fake news and be more careful about spreading such “news” especially when it concerns fundamental human rights.

It was this fake news that started a series of public attacks on conscientious objectors both nationally and even internationally. Your general position, expressed clearly in your statement, has caused grave concern and urged us to make this appeal.

Conscientious objection is a fundamental human right. It precedes our civilization and is strongly affirmed as fundamental for the modern theory of human rights.

The trials of Nuremberg would not be possible without the principles that were established - principles of international law. Here we bring to your attention especially principle no. 4:

“The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was, in fact, possible to him.”

The biggest criminals in history could not have been brought to trial without this principle as they were operating within the law of their country while committing the most atrocious crimes. That particular period is also a blight on the honorable history of the medical profession.

On basis of this principle, conscientious objection was affirmed as a fundamental human right by the Universal Declaration of Human Rights and became a pillar of modern legislative framework as affirming freedom and responsibility of each individual for his and her own moral actions above and beyond any law of the state or order of a superior.

Therefore conscientious objection cannot be determined in advance because the conscience itself cannot be determined in advance. It would be an unacceptable intrusion into the freedom of every individual. Therefore it must always remain implicit.

The fact that the laws acknowledge conscientious objection, cannot be interpreted to mean that conscientious objection itself is the right given by the law. Rather it is a universal and fundamental human right.

If a conscientious objection was to be regulated and determined by law then it would no longer be an individual right but collective right. And when a fundamental human right is reduced to a collective right, it results in the submission of vulnerable individuals to stronger ones.

We hear the argument that the right to conscientious objection should not go against the laws and other rights. That is fundamentally wrong since it is written in the very nature of conscientious objection to object to some existing law and right proclaimed by it. 

Conscientious objection, therefore, is not valued in comparison to any other right but to the value conscientious objector is defending. And when we discuss abortion (but the same could be said for euthanasia and other harmful procedures) the value that is protected is life itself. And therefore it justifies itself.

It is the mark of a deeply tyrannical state or governing body that it would force someone to do something they believe to be deeply immoral especially when that deeply immoral practice is readily available elsewhere.

That you are singling out conscientious objectors in your statement as a problem is especially worrying when we are getting reports from various European countries of mounting pressure on the medical profession and other healthcare workers to give up that fundamental right. Many healthcare workers don’t exercise that fundamental right because they are afraid of professional and social consequences. They are afraid to lose their job.

We acknowledge that abortion is permitted by law in the majority of European countries.

But it’s one thing to tolerate in the name of pluralistic society the fact that there is a law that permits abortion and other is to force someone to implement that law against their conscience. That is not pluralism anymore. That's totalitarian.

Nobody should be forced to take human life or harm another human being.

We are expecting that you as a Council of Europe Commissioner for Human Rights, understand the argument we layed in front of you, which has serious and far-reaching consequences in a current climate that brings freedom of conscience under persecution.

We expect you to behave in the best interest of all European citizens holding the hierarchy of human rights in mind. Please work to end the climate of persecution of conscientious objectors.

With regards,

[Ime i prezime]

Ne podupirite klimu straha! Branite pravo na priziv savjesti!

Sada potpišite peticiju!

05.000
  3.383
 
3.383 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 5.000 potpisa.