Szanowni Radni Miasta Gdańska

Adresat/Adresaci petycji: Radni Miasta Gdańska

 

Szanowni Radni Miasta Gdańska

Szanowni Radni Miasta Gdańska

020.000
  15.370
 
15.370 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Zwracamy się z petycją do Radnych Miasta Gdańska o odrzucenie uchwały wprowadzającej Model na Rzecz Równego Traktowania i głosowanie przeciw temu dokumentowi. W naszej ocenie promuje on idee, które nie mają nic wspólnego z równością ani z działaniami na rzecz likwidacji dyskryminacji, na którą powołują się autorzy rekomendacji.  

Model na Rzecz Równego Traktowania ma stanowić część polityki miasta na lata 2018-2030, zakładającej słusznie równe traktowanie m.in. osób starszych, niepełnosprawnych czy mniejszości narodowych i etnicznych. 

Niestety pod pozorem dobrze brzmiących haseł o równości  i ochronie mniejszości oraz osób wykluczonych społecznie, przemycane są zapisy będące  zamachem na prawa rodziców i dzieci. Nieprecyzyjne sformułowania powodują, że zamiast ochrony miasto skupi się na promowaniu m.in. grup mniejszości seksualnych (LGBTQ), bez możliwości i chęci kontroli dając im nieograniczony dostęp do przestrzeni publicznej. Pomysł stosowania  „parytetów” przy obsadzaniu stanowisk w jednostkach decyzyjnych i doradczych miasta -  ze względu na  wyznanie, orientację seksualną czy pochodzenie – a nie ze względu na kompetencje osób - wydaje się szczególnie kuriozalny.  

W toku prac nad Modelem część rekomendacji została wypracowana na podstawie wątpliwej jakości badań, w tym realizowanych przez organizacje jawnie związane z środowiskami feministycznymi oraz LGBTQ: Fundację na rzecz Emancypacji i Równości STER, Stowarzyszenie Victoria, Fundacja Wolność od Religii, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kampanię Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Transfuzja.

Wielu   mieszkańców  Gdańska, skupionych m.in.  w Inicjatywie Obywatelskiej OdpowiedzialnyGdansk.pl a także przedstawicieli wspólnot katolickich i Kościołów Protestanckich, z niepokojem obserwuje działania niektórych gdańskich urzędników.

Przeprowadzona przez autorów Modelu diagnoza, na podstawie której są przygotowane rekomendacje, tak opisuje rzeczywistość (fragmenty):

•“Zgodnie z dzisiejszą wiedzą orientacja homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. “ (strona 26)

•Jednym z największych zagrożeń w tym obszarze [RELIGIA (WYZNANIE), ŚWIATOPOGLĄD, BEZWYZNANIOWOŚĆ] jest uniwersalizowanie jednej tradycji religijnej czy światopoglądowej na wszystkich członków i wszystkie członkinie danej społeczności, co prowadzić może do nierównego traktowania i dyskryminacji osób z grup mniejszościowych. (strona 27)

•Raport Dyskryminacja w szkole pokazuje także, że w większości szkół nie ma równoprawnego uwzględniania symboliki religijnej różnych wyznań i światopoglądów. W obliczu zmian społecznych – rosnącej migracji z różnych kręgów kulturowych i religijnych, sekularyzacji społeczeństwa – zadbanie o przestrzeń dla różnych tradycji religijnych i światopoglądowych będzie coraz większym wyzwaniem. (strona 28)

W konsekwencji w rekomendacjach dla Rady Miasta Gdańska czytamy: 

•wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających rzetelnej wiedzy o LGBT+ (rekomendacja 38) czyli nasze dzieci będą uczone o tym, czym jest homoseksualizm, transseksualizm i biseksualizm oraz, że mogą sobie wybrać płeć, albo o tym jak używać prezerwatyw czy jak się masturbować;

•realizacja programów edukacji seksualnej kierowanych do dzieci i młodzieży, w tym poniżej 15 roku życia (rekomendacja 69) oraz regularne warsztaty antydyskryminacyjne oraz inne działania mające służyć promowaniu różnorodności, równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji (rekomendacja 30);

•bezpłatne udostępnienie miejskich nośników reklamowych i informacyjnych na kampanie antydyskryminacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe (w tym LGBT, rekomendacja 16).

Autorzy dokumentu nie dostrzegają wartości tradycyjnych rodzin, rozumianych jako związek mężczyzny i kobiety. Wydaje się, że ich celem jest uzyskanie takiego wpływu na edukację, który zapewni (a nawet narzuci) mieszkańcom szczegółową wiedzę o aktywnościach i orientacjach seksualnych uważanych za nieuporządkowane. Warsztaty antydyskryminacyjne mają doprowadzić do pełnej akceptacji i promowania takich zachowań także wśród najmłodszych dzieci (nie mylić z tolerancją).

Niepokoi sformułowanie, które padło w trakcie prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku: „…wolność wypowiedzi i wyznawania religii nie są absolutnymi prawami i mogą być ograniczone: państwa powinny umożliwić legalizację rodzin LGBTQ, a dzieci mają być wychowywane od najmłodszych lat z odpowiednim podejściem do kwestii orientacji seksualnej i tożsamości genderowej (tj. zakładającym pełną akceptację i zachętę do wchodzenia w takie związki). 

Brońmy praw Konstytucyjnych Rodziców!

Artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 48. Zasada ochrony władzy rodzicielskiej

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Żadne z praw lokalnych nie może łamać zasad konstytucyjnych rodziców do wychowania dzieci. Podczas konsultacji społecznych reprezentanci Urzędu Miasta z lekceważeniem podchodzili do naszych uwag dotyczących rekomendacji. Nawet po konsultacjach społecznych i przesłanych uwagach nie wprowadzili żadnych istotnych zmian. Przebieg konsultacji społecznych związanych z Modelem oceniamy jako farsę z demokracji. 

Uważamy, że bez względu na światopogląd czy wyznanie największą wartością są dzieci i ich prawidłowe wychowanie na podstawie wartości ich rodziców, a nie praktykami narzuconymi w imię równości i działań antydyskryminacyjnych. Rodzice powinni się dowiedzieć o tym, co nam przygotowują nam  niektórzy urzędnicy Gdańska, ocenić to według własnego sumienia i zareagować. Musimy być odpowiedzialni za nasze dzieci i ich przyszłość!

Liczymy na pomoc, jednocześnie dziękując za włączenie się w nasze działania. 

Inicjatywa Obywatelska OdpowiedzialnyGdansk.pl

020.000
  15.370
 
15.370 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Radni Miasta Gdańska

Jako zaniepokojeni rodzice zwracamy się z prośbą o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania, który ma być głosowany na Radzie Miasta Gdańska w dniu 28 czerwca. Dokument odbieramy jako zamach na wolność rodzicielską i na nasze dzieci. Wiele rekomendacji Modelu słusznie wspiera osoby niepełnosprawne i wykluczone z różnych powodów, jednocześnie jednak przyznaje nieuzasadnione przywileje środowiskom LGBTQ, co prowadzić będzie do demoralizowania naszych dzieci i niszczenia podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. 

Wprowadzenie podobnej polityki w innych miastach Europy spowodowało wzrost przemocy na tle seksualnym wobec kobiet i dzieci. Nie takiej edukacji chcą mieszkańcy Gdańska.

 Artykuł 18. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej." 

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że tekst ten wprost nakazuje ochronę rodziny i dzieci, jako konstytucyjny obowiązek władz państwowych i samorządowych. 

Zgodnie z artykułem 48. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.”

Zapis ten wprost ukazuje prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wartościami i przekonaniami rodziców. Ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadku prawomocnego wyroku Sądu. 

Jako przedstawiciele mieszkańców Gdańska jesteście Państwo zobowiązani do stania na straży prawa i do ochrony praw rodziców. Proponowany przez Urząd Miasta Gdańska plan polityki miasta burzy ten porządek. 

Apelujemy do Radnych Miasta Gdańska o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania i odstąpienie od dalszych prac w tym zakresie, jako dowód ochrony podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską - RODZINY - jednego z fundamentów dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny - GDAŃSKA.

 
[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Radni Miasta Gdańska

Jako zaniepokojeni rodzice zwracamy się z prośbą o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania, który ma być głosowany na Radzie Miasta Gdańska w dniu 28 czerwca. Dokument odbieramy jako zamach na wolność rodzicielską i na nasze dzieci. Wiele rekomendacji Modelu słusznie wspiera osoby niepełnosprawne i wykluczone z różnych powodów, jednocześnie jednak przyznaje nieuzasadnione przywileje środowiskom LGBTQ, co prowadzić będzie do demoralizowania naszych dzieci i niszczenia podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. 

Wprowadzenie podobnej polityki w innych miastach Europy spowodowało wzrost przemocy na tle seksualnym wobec kobiet i dzieci. Nie takiej edukacji chcą mieszkańcy Gdańska.

 Artykuł 18. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej." 

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że tekst ten wprost nakazuje ochronę rodziny i dzieci, jako konstytucyjny obowiązek władz państwowych i samorządowych. 

Zgodnie z artykułem 48. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.”

Zapis ten wprost ukazuje prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wartościami i przekonaniami rodziców. Ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadku prawomocnego wyroku Sądu. 

Jako przedstawiciele mieszkańców Gdańska jesteście Państwo zobowiązani do stania na straży prawa i do ochrony praw rodziców. Proponowany przez Urząd Miasta Gdańska plan polityki miasta burzy ten porządek. 

Apelujemy do Radnych Miasta Gdańska o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania i odstąpienie od dalszych prac w tym zakresie, jako dowód ochrony podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską - RODZINY - jednego z fundamentów dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny - GDAŃSKA.

 
[Imię i nazwisko]