Stajemy w obronie nienarodzonych dzieci w Polsce!

W obronie kobiet w ciąży oraz nienarodzonych dzieci w Polsce

 

Stajemy w obronie nienarodzonych dzieci w Polsce!

Stajemy w obronie nienarodzonych dzieci w Polsce!

020.000
  19.219
 
19.219 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

AKTUALIZACJA 07.10.2023

ALARM! Jak informowaliśmy w naszej wcześniejszej petycji, poprzedni Minister Zdrowia powołał zespół ekspertów do opracowania wytycznych dotyczących procedur zakończenia ciąży. Termin prac komisji minął 12 września.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że w przygotowanym dokumencie zawarta została tzw. przesłanka zdrowia psychicznego.

Czy to oznacza, że zaburzenia zdrowia psychicznego kobiety w ciąży zostaną uznane za podstawę do przeprowadzenia aborcji?

Najprawdopodobniej, by uniknąć kontrowersji i protestów oraz by nie zrazić wyborców do rządzącej partii, Pani Minister Zdrowia, Katarzyna Sójka, postanowiła odroczyć ogłoszenie informacji o tym dokumencie i przesłance psychiatrycznej do czasu po wyborach parlamentarnych! ️

To zaskakująca decyzja, która budzi nasze głębokie obawy!

Musimy TERAZ podjąć działania na rzecz ochrony życia nienarodzonych dzieci!

Apelujemy o wsparcie naszych działań w tej sprawie i podpisanie petycji.

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych: Aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych - całe stanowisko TUTAJ

"Aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych. W takich przypadkach należy stosować uznane i skuteczne metody leczenia – czytamy w Stanowisku Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie dopuszczalności aborcji w oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego.

Członkowie Zespołu Ekspertów zdecydowanie sprzeciwiają się próbie stworzenia nowej wykładni istniejącego prawa, „zmierzającej do poszerzenia kryteriów dopuszczających legalne pozbawienie życia nienarodzonego dziecka ze względu na przesłanki psychiatryczne, także dlatego, iż w praktyce oznaczałoby to ponowną legalizację aborcji na życzenie, w dodatku drogą niekonstytucyjnej, pozaustawowej manipulacji”.


Petycja - Lipiec 2023

Minister zdrowia niedawno utworzył zespół, którego zadaniem jest opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych dotyczących procedur związanych z zakończeniem ciąży. Zespół ten składa się z 16 ekspertów pod przewodnictwem profesora dr hab. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

Dla nas istotna jest ochrona zarówno życia kobiet w ciąży, jak i życia nienarodzonych dzieci. Stanowczo wzywamy więc ministra zdrowia oraz przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego tego zespołu, aby do prac zespołu dołączeni zostali działacze oraz specjaliści z ruchu pro-life. Ich cenne uwagi będą niezbędne, aby nowe wytyczne zachowały takie samo zabezpieczenie praw nienarodzonych dzieci, jakie obowiązywały dotychczas.

Polska obecnie stoi w obliczu niepokojącej manipulacji opinią publiczną w mediach, gdzie pewne grupy starają się złagodzić przepisy dotyczące aborcji, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. W tej sytuacji nie możemy zapomnieć o fundamentalnym aspekcie - ochronie prawa do życia nienarodzonych dzieci.

Stanowczo wierzymy, że ochrona życia nienarodzonych dzieci oraz promowanie silnych więzi rodzinnych stanowi fundament naszego społeczeństwa. Decyzje podejmowane dzisiaj ukształtują przyszłość naszej ukochanej ojczyzny, dlatego musimy stanąć w obronie zasad, które są dla nas drogie.

W świetle tej krytycznej sytuacji prosimy o wsparcie i podpisanie naszej petycji. Połączmy siły i zwróćmy się razem do decydentów, aby wysłuchali naszego apelu i zapewnili, że autorytety pro-life będą miały głos w pracach zespołu powołanego przez ministra zdrowia i w kształtowaniu wytycznych dla podmiotów leczniczych dotyczących procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Musimy działać szybko, ponieważ zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący zespołu ma przedłożyć ministrowi zdrowia projekt wytycznych nie później niż w terminie do 12 września 2023 r.

Razem możemy wprowadzać zmiany i bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej informacji:

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży 
(pkt. 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.)

Dz. U. 1993 Nr 17 poz. 78 USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
- ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930170078

Konstytucja Art. 38 - Prawo do ochrony życia

- Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. CO TO ZNACZY? Prawo do ochrony życia jest jedną z najważniejszych gwarancji konstytucyjnych, które w sposób naturalny warunkuje istnienie wszystkich dalszych wolności i praw. Ponieważ życie ludzkie jest wartością konstytucyjną, państwo w sposób bezpośredni powołane zostaje do jego ochrony. Ochrona życia wynika z samej zasady państwa demokratycznego. Dlatego przed 1997 r., gdy Konstytucja nie odnosiła się wprost do ochrony życia ludzkiego, Trybunał Konstytucyjny wywiódł zasadę jego ochrony z samej charakterystyki polskiej państwowości – z zasady demokratycznego państwa prawnego (por. orzeczenie K 26/96). Konstytucja wymaga od państwa nie tylko powstrzymania się od wprowadzania regulacji dopuszczających pozbawianie życia ludzkiego, np. w ramach kary śmierci, ale również podejmowania określonych kroków w celu ochrony tego życia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-38-prawo-do-ochro....

Aborcja i invitro w programach partii

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,aborcja-i-in-vitro-na...

Minister zdrowia powołał zespół, który opracuje wytyczne związane z zakończeniem ciąży 
https://pulsmedycyny.pl/minister-zdrowia-powolal-zespol-ktory-opracuje-w...

Prawo aborcyjne w Polsce i na świecie

https://www.profinfo.pl/blog/prawo-aborcyjne-w-polsce-i-na-swiecie/

020.000
  19.219
 
19.219 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Stanowcze opowiedzenie się za ochroną zarówno kobiet w ciąży, jak i nienarodzonych dzieci

Sz. P. Prezydent, Sz. P. Premier, Sz. P. Minister Zdrowia

Szanowni Państwo,

Stanowczo sprzeciwiamy się planom wprowadzenia tzw. przesłanki zdrowia psychicznego zawartej w dokumencie opracowanym przez zespół ekspertów do opracowania wytycznych dotyczących procedur zakończenia ciąży.

Wyrażamy naszą całkowitą dezaprobatę wobec wszelkich inicjatyw zmierzających do ponownego zalegalizowania aborcji na życzenie.

Ponownie pragniemy gorąco zaapelować o wzięcie pod uwagę głosu działaczy oraz specjalistów ruchu pro-life, którzy pragną zapewnić to, że prawa nienarodzonych dzieci nie zostaną pominięte, podczas gdy chronione będą prawa kobiet w ciąży. Rozumiejąc konieczność poprawy bezpieczeństwa kobiet w ciąży, równocześnie prosimy o dalszą ochronę życia nienarodzonych.

Mamy nadzieję, że po wyborach ustawa aborcyjna pozostanie w niezmienionej treści. 

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o budowanie społeczeństwa, które szanuje życie na każdym etapie i podtrzymuje ważność rodziny. Nie pozwólmy, aby działania polityczne naruszyły to, co stanowi istotę naszej narodowej tożsamości.

Jako obrońcy życia, głęboko wierzymy, że ochrona nienarodzonych dzieci oraz wspieranie mocnych więzi rodzinnych stanowią fundamenty naszego społeczeństwa. Dzisiejsze decyzje kształtują przyszłość Polski.

Pragniemy żyć w społeczeństwie, w którym szanuje się życie na wszystkich etapach, od poczęcia aż po naturalną śmierć, dlatego ponownie apelujemy o dołączenie autorytetów z ruchu pro-life do zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zachowanie wartości pro-life i prorodzinnych naszego społeczeństwa,

[Imię i nazwisko]

Stanowcze opowiedzenie się za ochroną zarówno kobiet w ciąży, jak i nienarodzonych dzieci

Sz. P. Prezydent, Sz. P. Premier, Sz. P. Minister Zdrowia

Szanowni Państwo,

Stanowczo sprzeciwiamy się planom wprowadzenia tzw. przesłanki zdrowia psychicznego zawartej w dokumencie opracowanym przez zespół ekspertów do opracowania wytycznych dotyczących procedur zakończenia ciąży.

Wyrażamy naszą całkowitą dezaprobatę wobec wszelkich inicjatyw zmierzających do ponownego zalegalizowania aborcji na życzenie.

Ponownie pragniemy gorąco zaapelować o wzięcie pod uwagę głosu działaczy oraz specjalistów ruchu pro-life, którzy pragną zapewnić to, że prawa nienarodzonych dzieci nie zostaną pominięte, podczas gdy chronione będą prawa kobiet w ciąży. Rozumiejąc konieczność poprawy bezpieczeństwa kobiet w ciąży, równocześnie prosimy o dalszą ochronę życia nienarodzonych.

Mamy nadzieję, że po wyborach ustawa aborcyjna pozostanie w niezmienionej treści. 

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o budowanie społeczeństwa, które szanuje życie na każdym etapie i podtrzymuje ważność rodziny. Nie pozwólmy, aby działania polityczne naruszyły to, co stanowi istotę naszej narodowej tożsamości.

Jako obrońcy życia, głęboko wierzymy, że ochrona nienarodzonych dzieci oraz wspieranie mocnych więzi rodzinnych stanowią fundamenty naszego społeczeństwa. Dzisiejsze decyzje kształtują przyszłość Polski.

Pragniemy żyć w społeczeństwie, w którym szanuje się życie na wszystkich etapach, od poczęcia aż po naturalną śmierć, dlatego ponownie apelujemy o dołączenie autorytetów z ruchu pro-life do zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zachowanie wartości pro-life i prorodzinnych naszego społeczeństwa,

[Imię i nazwisko]