Zastavme propotratový plán v Europarlamente

Propotratový plán europoslanca

 

Zastavme propotratový plán v Europarlamente

Zastavme propotratový plán v Europarlamente

020.000
  16.688
 
16.688 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Chorvátsky člen Európskeho parlamentu Predrag Matić, bývalý minister záležitostí veteránov za vlády Zorana Milanovića, dostal poverenie vypracovať Správu Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach v EÚ v rámci ženského zdravia.

Matić sa na svojom účte na Twitteri pochválil, že nová správa zahŕňa podporu potratov, antikoncepcie a sexuálneho vzdelávania. „Mojim cieľom je podporovať a hájiť progresívnu agendu ako aj prístup k službám týkajúcich sa sexuálnych a reprodukčných práv. To zahŕňa prístup k antikoncepcii, sexuálnemu vzdelávaniu, dobrovoľnému plánovaniu rodičovstva i prístup k bezpečnému a legálnemu potratu. Potrat nie je nikdy ľahkou voľbou, ale musí zostať možnosť voľby. 

Hoci správa Matića je len v počiatočnej prípravnej fáze, začali ju nazývať ako nová “správa Estrella” podľa odmietnutej správy bývalej portugalskej socialistickej europoslankyne Edite Estrela. Jej správa bola odmietnutá v roku 2013 počas hlasovania Európskeho parlamentu, pretože chcela nanútiť členským štátom potraty, antikoncepciu a sexuálne vzdelávanie, čo by bolo hrubým porušením kompetencií Európskeho parlamentu v rozpore s princípom subsidiarity, ktorý Európska únia vyznáva.

V tom čase Európsky parlament prijal Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach (2013/2040(INI)), ktorý jasne stanovil hranice právomocí o „sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach.“

Toto uznesenie „konštatuje, že vypracúvanie a vykonávanie politických stratégií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej výchovy na školách patrí do právomoci členských štátov.“

Stále existujú pokusy presadiť potraty ako „právo.“ Všetko sa nedeje len tak náhodou, ale účelovo podobne ako to robí teraz Predrag Matić.

V správe na Twitteri sa zmienil o Fóre EP pre sexuálne a reprodukčné práva, čo je organizácia európskych advokátov pôsobiacich ako lobisti, ktorí sú financovaní, okrem iného, najväčšími svetovými podporovateľmi potratov ako sú Planned Parenthood (Plánované rodičovstvo) a George Soros Open Society (Otvorená spoločnosť Goorgea Sorosa). V správnej rade tohto Fóra dlhodobo sedí blízky spolupracovník Predraga Matića, Bojan Glavašević, ktorý stál na čele jeho úradu v čase, keď bol ministrom obrany Chorvátska. Teda je jasné, že Predrag Matić sa riadi pokynmi vplyvného lobistu, ktorý má k dispozícii obrovské množstvo peňazí a usilovne pracuje na tom, aby členské štáty EÚ stratili svoju nezávislosť v kultúrno-etických témach, čo by znamenalo nútene prijatie potratov a antikoncepcie.

Ani Predrag Matić, ani žiadny iný člen Európskeho parlamentu, jednoducho nikto nemá právo vnucovať svoje ideologické názory členským štátom a tak veľmi nebezpečným spôsobom získavať čoraz väčšiu moc. Povedzme mu jednoznačne, že s týmto ako občania Európskej únie nesúhlasíme a pošlime mu správu!
Ochráňme spoločne nezávislosť Slovenska a iných krajín EÚ.

020.000
  16.688
 
16.688 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

No to a pro-abortion report

Vážený pán Matić,

ako člen Európskeho parlamentu máte zodpovednosť za prípravu novej Správy Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach v EÚ v rámci ženského zdravia.

Vzhľadom k obsahu Vašej správy na Twitteri, cítim povinnosť Vám pripomenúť, že Vaša rétorika ohrozuje subsidiaritu členských štátov Európskej únie.

V roku 2013 Európsky parlament prijal uznesenie potvrdzujúce, že “vypracúvanie a vykonávanie politických stratégií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej výchovy na školách patrí do právomoci členských štátov.” “Európsky parlament so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka verejného zdravia, a najmä na jeho odsek 7, ktorom sa uvádza, že pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia a za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.”


Okrem toho by som chcel upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že potrat nie je ľudské právo, rovnako nie je nijako definované v medzinárodných dokumentoch, iba ak ako právo na život, ktoré má každý človek.

Vyzývam Vás, aby ste správu pripravili spôsobom, ktorý rešpektuje princíp subsidiarity členských štátov EÚ, keďže návrh správy porušuje právo členských štátov rozhodovať nezávisle v otázkach manželstva, legalizácie potratov a rodinnej politiky.

S pozdravom,

 

 

Poštovani g. Matić,

Upravo sam saznao/la kako vam je kao zastupniku u Europskom parlamentu pripala odgovornost pripreme novog Izvješća Europskog parlamenta o položaju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU, u okviru ženskog zdravlja.

S obzirom na poruku koju ste objavili na svom Twitter računu osjećam dužnost podsjetiti vas da smjer u kojem ste krenuli ugrožava supsidijarnost država članice Europske unije.

Europski parlament je 2013. godine izglasao rezoluciju u kojoj potvrđuje kako je "formuliranje i provedba politike seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava kao i spolni odgoj u školama u nadležnosti država članica” pozivajući se na članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o zaštiti javnog zdravlja, a posebno stavak 7. u kojem se navodi da se pri djelovanju Unije poštuje odgovornost država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike i organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

Osim toga, želim vam skrenuti pozornost na činjenicu da pobačaj nije ljudsko pravo niti je kao takav definiran u međunarodnim dokumentima za razliku od prava na život koje ima svako ljudsko biće.

Pozivam vas da prilikom pripreme izvješća zaštite načelo supsidijarnosti država članica Europske unije budući da smjernice koje ste naveli o pripremi izvješća krše pravo svake države članice da samostalno odlučuje o definiciji braka, o ozakonjenju pobačaja i obiteljskoj politici.

Lijep pozdrav,

[Vaše meno/Vaše jméno]

No to a pro-abortion report

Vážený pán Matić,

ako člen Európskeho parlamentu máte zodpovednosť za prípravu novej Správy Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach v EÚ v rámci ženského zdravia.

Vzhľadom k obsahu Vašej správy na Twitteri, cítim povinnosť Vám pripomenúť, že Vaša rétorika ohrozuje subsidiaritu členských štátov Európskej únie.

V roku 2013 Európsky parlament prijal uznesenie potvrdzujúce, že “vypracúvanie a vykonávanie politických stratégií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej výchovy na školách patrí do právomoci členských štátov.” “Európsky parlament so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka verejného zdravia, a najmä na jeho odsek 7, ktorom sa uvádza, že pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia a za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.”


Okrem toho by som chcel upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že potrat nie je ľudské právo, rovnako nie je nijako definované v medzinárodných dokumentoch, iba ak ako právo na život, ktoré má každý človek.

Vyzývam Vás, aby ste správu pripravili spôsobom, ktorý rešpektuje princíp subsidiarity členských štátov EÚ, keďže návrh správy porušuje právo členských štátov rozhodovať nezávisle v otázkach manželstva, legalizácie potratov a rodinnej politiky.

S pozdravom,

 

 

Poštovani g. Matić,

Upravo sam saznao/la kako vam je kao zastupniku u Europskom parlamentu pripala odgovornost pripreme novog Izvješća Europskog parlamenta o položaju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU, u okviru ženskog zdravlja.

S obzirom na poruku koju ste objavili na svom Twitter računu osjećam dužnost podsjetiti vas da smjer u kojem ste krenuli ugrožava supsidijarnost država članice Europske unije.

Europski parlament je 2013. godine izglasao rezoluciju u kojoj potvrđuje kako je "formuliranje i provedba politike seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava kao i spolni odgoj u školama u nadležnosti država članica” pozivajući se na članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o zaštiti javnog zdravlja, a posebno stavak 7. u kojem se navodi da se pri djelovanju Unije poštuje odgovornost država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike i organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

Osim toga, želim vam skrenuti pozornost na činjenicu da pobačaj nije ljudsko pravo niti je kao takav definiran u međunarodnim dokumentima za razliku od prava na život koje ima svako ljudsko biće.

Pozivam vas da prilikom pripreme izvješća zaštite načelo supsidijarnosti država članica Europske unije budući da smjernice koje ste naveli o pripremi izvješća krše pravo svake države članice da samostalno odlučuje o definiciji braka, o ozakonjenju pobačaja i obiteljskoj politici.

Lijep pozdrav,

[Vaše meno/Vaše jméno]