Naliehavá výzva: Pandemickú zmluvu musíme zastaviť teraz!

Zastavme nové znenie Pandemickej zmluvy na zasadnutí Medzivládneho vyjednávacieho orgánu v Ženeve.

 

Naliehavá výzva: Pandemickú zmluvu musíme zastaviť teraz!

Naliehavá výzva: Pandemickú zmluvu musíme zastaviť teraz!

0500.000
  426.886
 
426.886 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

V našom zápase proti Pandemickej zmluve WHO zatiaľ nikdy nebolo v stávke viac.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predstavila ďalší návrh tohto alarmujúceho dokumentu, ktorý sa má stať hlavným nástrojom na zvládanie globálnych kríz týkajúcich sa zdravia.

WHO sa chce stať globálnou zdravotníckou autoritou s bezprecedentnými právomocami skôr, ako "udrie ďalšia pandémia", a je na nás, aby sme to nedovolili.

Tu nejde len o zdravie, ale o to, kto má v časoch krízy v rukách skutočnú moc.

Keďže rokovania sa blížia ku koncu, nemôžeme si dovoliť ustúpiť.

V tejto veci ste od začiatku stáli pri nás a vo všetkých našich predchádzajúcich kampaniach ste preukázali odhodlanie a nasadenie pre zachovanie slobody a suverenity.

Teraz, keď vstupujeme do cieľovej rovinky, opäť potrebujeme Vašu podporu.

Nadchádzajúce zasadnutie Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB), ktoré sa má uskutočniť 4. až 6. decembra tohto roku, odhalí, či existuje "dostatočný" globálny konsenzus na ratifikáciu Pandemickej zmluvy naprieč všetkými členskými štátmi.

Môže to byť prelomový moment, ktorý by uvoľnil pôdu pre ratifikáciu zmluvy v stanovenom termíne do mája 2024.

Preto práve teraz potrebujeme konať. Ďalšie zasadnutie Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB) sa uskutoční už o týždeň. Postavíte sa spolu s nami proti tomuto uchopeniu moci, ktoré vykazuje známky totality? Vyjadrite svoj názor podpísaním tejto petície ešte dnes.

Najnovší návrh zmluvy obsahuje rozsiahle úpravy, ktoré ďaleko presahujú rámec jednoduchého "manažmentu zdravia". Medzi kľúčové zmeny patria napríklad tieto:

  • Rozširovanie definície "zmluvná strana" - Pojem sa teraz rozširuje nad rámec štátov, čím sa potenciálne oslabuje národná suverenita.

(g) "Zmluvná strana" znamená štát alebo regionálnu organizáciu hospodárskej integrácie, ktorá súhlasila s tým, že bude viazaná touto dohodou v súlade s jej podmienkami, a pre ktorú je táto dohoda platná.

  • Stály mechanizmus financovania - Tento návrh by inštitucionalizoval finančnú podporu mechanizmov zmluvy.

  • Centralizované riadenie zdravotnej politiky - WHO by získala významné právomoci v oblasti globálneho manažmentu zdravia, čím by sa zatienila autonómia členských štátov.

  • Autonómia WHO pri vyhlasovaní pandémií - Generálny riaditeľ WHO by mohol takmer svojvoľne vyhlasovať stav pandémie, čo by malo vplyv na ekonomiku a občianske slobody.

  • Boj proti takzvaným "falošným" informáciám - Nejasné ustanovenia by mohli viesť k obmedzeniu slobody prejavu pod zámienkou kontroly šírenia chorôb.

  • Zmizla špecifikácia: "plné rešpektovanie dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb" (pozri nižšie):

Článok 3 Princípy

1. Vykonávanie týchto nariadení sa uskutočňuje pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb  na základe zásad rovnosti, inkluzívnosti, súdržnosti a v súlade so spoločnou, ale diferencovanou zodpovednosťou zmluvných štátov, pričom sa zohľadňuje ich sociálny a hospodársky rozvoj.

  • A áno... teraz je to aj právne záväzné!

"Stále odporúčanie" znamená nezáväzné odporúčanie vydané WHO pre konkrétne pretrvávajúce riziká pre verejné zdravie podľa článku 16 týkajúce sa vhodných zdravotných opatrení na bežné alebo pravidelné uplatňovanie, ktoré sú potrebné na prevenciu alebo zníženie medzinárodného šírenia chorôb a minimalizáciu obmedzení medzinárodnej dopravy a pohybu;

"dočasné odporúčanie" znamená nezáväzné odporúčanie vydané WHO podľa článku 15 na časovo obmedzené uplatňovanie na základe špecifického rizika v reakcii na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia na medzinárodnej úrovni, aby sa zabránilo alebo znížilo medzinárodné šírenie chorôb a minimalizovalo narušenie medzinárodnej dopravy a pohybu;


Zástancovia Pandemickej zmluvy znásobili svoje úsilie a robia všetko pre to, aby tento návrh presadili do mája budúceho roka.

Preto je nadchádzajúce zasadnutie v Ženeve kľúčové a rozhodne o tom, aká veľká bude dôvera v tento projekt na budúci rok.

To, čo robíme, je nevyhnutné, ak chceme túto zmluvu zastaviť. Musíme tomuto riziku čeliť zvnútra, na mieste, kde sa o pandemickej zmluve rozhoduje.

To však nie je možné bez Vašej podpory.

Preto Vás pozývam, aby ste pred rokovaniami INB, ktoré sa uskutočnia už 4. - 6. decembra, podpísali túto petíciu, v ktorej naliehame na delegátov, aby odmietli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy umožňujúce centralizáciu globálneho riadenia zdravotníctva.

Predstavte si svet, v ktorom je zdravotná politika prakticky na celom svete diktovaná centrálne a rozhodnutia o Vašom zdraví prijíma nevolený orgán s rozsiahlymi právomocami.

Žiaľ, toto nemusí byť iba predstava - ak navrhovaný dokument prejde, centralizácia globálneho riadenia zdravotníctva bude právne záväzná.

Diskutované ustanovenia zmluvy by dali WHO právomoc vyhlasovať pandémie a riadiť mimoriadne situácie v zdravotníctve, čo by bolo nadradené národným politikám. 

Práve teraz pred koncom roka máme skutočnú príležitosť postaviť sa zástancom Pandemickej zmluvy a prekaziť ich plány.

0500.000
  426.886
 
426.886 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Naliehavá výzva na zváženie ďalekosiahlych dôsledkov Pandemickej zmluvy WHO.

Váženým delegátom nadchádzajúcich rokovaní Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB)

Píšem Vám v rozhodujúcom okamihu, keď sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) blíži k finalizácii Pandemickej zmluvy. Skutočnosť, že Vám adresujem tento list, vychádza z hlbokého znepokojenia nad budúcnosťou globálneho riadenia zdravotníctva a zachovaním osobných slobôd ako aj národnej suverenity.

1. Rozšírený rozsah právomocí WHO: V najnovšom návrhu zmluvy sa rozširuje definícia "zmluvnej strany", ktorá presahuje rámec štátov a potenciálne narúša národnú suverenitu. To vyvoláva obavy z oslabenia práv jednotlivých krajín na samosprávu v oblasti zdravotnej politiky.

2. Stály mechanizmus financovania: Zmluva zavádza stálu štruktúru finančnej podpory pre svoje mechanizmy, čo znamená dlhodobé záväzky bez jasného dohľadu zo strany členských štátov.

3. Centralizované riadenie zdravotnej politiky: Zmluva zveruje WHO významné právomoci v oblasti globálneho riadenia zdravia. Tento posun v dynamike moci predstavuje riziko, že bude zatienená autonómia členských štátov.

4. Jednostranné vyhlásenie pandémie: Zmluva udeľuje generálnemu riaditeľovi WHO právomoc vyhlásiť stav pandémie takmer neobmedzene, čo by mohlo mať rozsiahle dôsledky pre hospodárstvo a občianske slobody.

5. Potenciálne obmedzenia slobody prejavu: Nejasné ustanovenia zamerané na boj proti „nepravdivým” informáciám by mohli neúmyselne viesť k vážnemu obmedzeniu slobody prejavu.

Nielen my na Slovensku, ale aj občania mnohých iných krajín sledujú túto situáciu, pretože rozhodnutia prijaté na týchto rokovaniach určia budúcnosť globálnej zdravotnej politiky a rovnováhu síl medzi WHO a jej členskými štátmi.

Uvedomujeme si dôležitosť spoločného postupu pri celosvetových výzvach týkajúcich sa zdravia, ale nie na úkor individuálnych slobôd a národnej autonómie.

Preto Vás žiadame, aby ste sa spolu s nami postavili proti Pandemickej zmluve WHO v jej súčasnej podobe.

Vyzývame Vás, aby ste sa zasadzovali za zmluvu, ktorá sa usiluje o účinnú medzinárodnú spoluprácu bez prekračovania hraníc individuálnych slobôd a autonómie Slovenska.

Vaše kroky počas týchto rokovaní budú mať trvalý vplyv nielen na našu vlasť, ale budú mať v istom zmysle celosvetový dopad. Pri rozhodovaní, prosím, zohľadnite hlasy tých, ktorých zastupujete, a základné princípy slobody a suverenity.

Ďakujeme Vám za pozornosť, ktorú venujete tejto kritickej záležitosti.


S úctou


[Vaše meno/Vaše jméno]

Naliehavá výzva na zváženie ďalekosiahlych dôsledkov Pandemickej zmluvy WHO.

Váženým delegátom nadchádzajúcich rokovaní Medzivládneho vyjednávacieho orgánu (INB)

Píšem Vám v rozhodujúcom okamihu, keď sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) blíži k finalizácii Pandemickej zmluvy. Skutočnosť, že Vám adresujem tento list, vychádza z hlbokého znepokojenia nad budúcnosťou globálneho riadenia zdravotníctva a zachovaním osobných slobôd ako aj národnej suverenity.

1. Rozšírený rozsah právomocí WHO: V najnovšom návrhu zmluvy sa rozširuje definícia "zmluvnej strany", ktorá presahuje rámec štátov a potenciálne narúša národnú suverenitu. To vyvoláva obavy z oslabenia práv jednotlivých krajín na samosprávu v oblasti zdravotnej politiky.

2. Stály mechanizmus financovania: Zmluva zavádza stálu štruktúru finančnej podpory pre svoje mechanizmy, čo znamená dlhodobé záväzky bez jasného dohľadu zo strany členských štátov.

3. Centralizované riadenie zdravotnej politiky: Zmluva zveruje WHO významné právomoci v oblasti globálneho riadenia zdravia. Tento posun v dynamike moci predstavuje riziko, že bude zatienená autonómia členských štátov.

4. Jednostranné vyhlásenie pandémie: Zmluva udeľuje generálnemu riaditeľovi WHO právomoc vyhlásiť stav pandémie takmer neobmedzene, čo by mohlo mať rozsiahle dôsledky pre hospodárstvo a občianske slobody.

5. Potenciálne obmedzenia slobody prejavu: Nejasné ustanovenia zamerané na boj proti „nepravdivým” informáciám by mohli neúmyselne viesť k vážnemu obmedzeniu slobody prejavu.

Nielen my na Slovensku, ale aj občania mnohých iných krajín sledujú túto situáciu, pretože rozhodnutia prijaté na týchto rokovaniach určia budúcnosť globálnej zdravotnej politiky a rovnováhu síl medzi WHO a jej členskými štátmi.

Uvedomujeme si dôležitosť spoločného postupu pri celosvetových výzvach týkajúcich sa zdravia, ale nie na úkor individuálnych slobôd a národnej autonómie.

Preto Vás žiadame, aby ste sa spolu s nami postavili proti Pandemickej zmluve WHO v jej súčasnej podobe.

Vyzývame Vás, aby ste sa zasadzovali za zmluvu, ktorá sa usiluje o účinnú medzinárodnú spoluprácu bez prekračovania hraníc individuálnych slobôd a autonómie Slovenska.

Vaše kroky počas týchto rokovaní budú mať trvalý vplyv nielen na našu vlasť, ale budú mať v istom zmysle celosvetový dopad. Pri rozhodovaní, prosím, zohľadnite hlasy tých, ktorých zastupujete, a základné princípy slobody a suverenity.

Ďakujeme Vám za pozornosť, ktorú venujete tejto kritickej záležitosti.


S úctou


[Vaše meno/Vaše jméno]